هیدروموتور استافا HMB045

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار