هیدروموتور استافا HMB060

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار