هیدروموتور استافا HMB080

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار