هیدروموتور استافا HMB100

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار