هیدروموتور استافا HMB125 

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار