هیدروموتور استافا HMB200

در سایز‌

شافت تکخار و هزارخار