ایتال گروپ italgroup logo

هیدروموتور پیستونی شعاعی ایتال گروپ

سری IAM  پوسته H6