هیدروموتور اینترموت NHM1

طراحی ایتالیا

در سایز‌های 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 سی‌سی

شافت تکخار و هزارخار