هیدروموتور اینترموت NHM11

طراحی ایتالیا

در سایز‌های : (سی‌سی)

700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |1200 | 1300 

شافت تکخار و هزارخار