هیدروموتور اینترموت NHM16

طراحی ایتالیا

در سایز‌های : (سی‌سی)

1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400

شافت تکخار و هزارخار