هیدروموتور اینترموت NHM6

طراحی ایتالیا

در سایز‌های 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 سی‌سی

شافت تکخار و هزارخار