هیدروموتور اینترموت NHM8

طراحی ایتالیا

در سایز‌های : (سی‌سی)

600| 700 | 800 | 900 | 1000 

شافت تکخار و هزارخار