رکسروت لوگو REXROTH LOGO

هیدروموتور رکسروت A6VM

هیدروموتور سرکج  پیستونی A6VM5 سایز 200

دبی متغیر با ساختار  Bent axis design

بیشینه گشتاور 1273 نبوتن متر

ماکزیمم فشار هیدرولیک 450 بار

فشار دایم هیدرولیکی 400 بار