هیدروموتور سای SAI

هیدروموتور سای GM1

ساخت ایتالیا

در سایز‌های :   ( سی‌سی CC )

100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 320

شافت تکخار و هزارخار