هیدروموتور سای SAI

هیدروموتور سای GM3

ساخت ایتالیا

در سایز‌های :   ( سی‌سی CC )

350 | 425 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

شافت تکخار و هزارخار