گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

L = Linear (مستقیم یا صاف) | R = Right angle (گیربکس 90درجه)

مدل 309 از سری 300  بونفیلیولی

M2 REF [Nm] = 23240 Nm

M2 max [Nm] = 29000 Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور