گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

L = Linear (مستقیم یا صاف) | R = Right angle (گیربکس 90درجه)

مدل 313M از سری 300  بونفیلیولی

M2 REF [Nm] = 57970 Nm

M2 max [Nm] = 105000 Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور