کانتربالانس خطی

کانتربالانس سرراهی سایز 1/2 اینچ

کانتربالانس تک مدار خطی

اروپایی و چینی

تنظیم فشارهای مختلف