کانتربالانس خطی هیدرولیکی

کانتربالانس سرراهی ( نصب در مسیر ) سیستم هیدرولیک

بررسی و انتخاب انواع کانتربالانسهای خطی هیدرولیک

فروش و تامین انواع کانتر بالانس سرراهی هیدرولیکی

کانتربالنس هاس تک مدار و کانتربالنس های دو مدار خطی برای تنظیم فشار یک خط A یا B و همچنین تنظیم فشار هر دو مسیر A و B در این دسته قرار دارد.

شما با توجه به لیتراز و تعیین سایز ورودی و خروجی و همچنیم تعیین محدوده فشار سیستم هیدرولیک کانتربالاس خطی مناسب را انتخاب نمایید. همچنیم برای انتخاب بهتر میتوانید از همکاران ما در فروشگاه هیدشاپ مشاوره بگیرید.

سایزهای 1/4 و  3/8 و 1/2 و 3/4 و  1 و 1.1/4 و 1.1/2 و 2 اینچ برای این ولو موجود میباشد.

کانتربالانس خطی هیدرولیک