کانتربالانس خطی

کانتربالانس سرراهی سایز 3/8 اینچ

کانتربالانس تک مدار خطی

اروپایی و چینی

تنظیم فشارهای مختلف