کانتربالانس خطی

کانتربالانس سرراهی سایز 1/2 اینچ

کانتربالانس دو مدار خطی

اروپایی و چینی

تنظیم فشارهای مختلف