کانتربالانس خطی

کانتربالانس سرراهی سایز 3/4 اینچ

کانتربالانس دو مدار خطی

اروپایی و چینی

تنظیم فشارهای مختلف