کیت شارژ آکومولاتور

هیداک Hydac | اولائر Olaer | پارکر Parker

مجموعه‌ای کامل برای شارژ

شامل :

شیر کنترل فشار و جریان

گیج فشار و شیلنگ انتقال

کانکتور برای اتصال به انواع آکومولاتور