گیربکس بونفیلیولی

Bonfiglioli ساخت ایتالیا

گیربکس خورشیدی 

مدل 301 از سری 300  بونفیلیولی

M2REF [Nm] = 2460 Nm

2max [Nm] = 3400 Nm

قابل کوپل با الکتروموتور و هیدروموتور