پمپ دنده ای کاساپا

ساخت ایتالیا

از 7.5 تا 50  لیتر

بیشینه فشار 250 بار

پوسته چدنی و آلومینیوم