پمپ دنده‌ای هیدرولیک با الکتروموتور

پمپ دنده داخلی و دنده خارجی

الکتروموتور تک و سه فاز

اتصال و نصب طبق استاندارد و کاتالوگ

اجرا طبق نقشه و سیستم شما