پمپ پیستونی KAZEl

9 پیستون صاف

6 پیستون صاف

نمایندگی کازل 

شافت 8 خار مایلری