شیر پاپت سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری M-3SED رکسروت آلمان

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار

ماکزیمم دبی عبوری : 25 لیتر

فرمانهای  هیدرولیک شیر خوابیده :

 UK – CK – D – Y