• یونیت روغن کاری صنعتی
  • حجم مخزن سیال هیدرولیک: 4 لیتر
  • روشن و خاموش شدن ساده (بدون تایمر)
  • برق مورد نیاز راه‌انداز دستگاه: 220 ولت تکفاز
  • مجهز به سنسور حفاظتی سطح روغن