یونیت روغنکاری/روانکاری صنعتی

حجم مخزن سیال هیدرولیک: 4 لیتر

روشن و خاموش شدن ساده (بدون تایمر)

برق مورد نیاز راه‌انداز دستگاه: 220 ولت تکفاز

مجهز به سنسور حفاظتی سطح روغن