شیر پاپت سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری M-3SEW رکسروت آلمان

ماکزیمم فشار کاری : 420 و 630 بار

فرمان هیدرولیک : P , N , U , C , D , Y