شیر سلونوئیدی رکسروت

شیر برقی سری 4WRZ10 رکسروت آلمان

 دو بوبین و تک بوبین

ماکزیمم فشار کاری : 350 بار bar

ماکزیمم دبی : 2800 لیتر در دقیقه Lit/Min

سایز های شیر  : 15 , 16 , 25 , 32 , 52