نماد فیلتر و صافی

فیلتر و صافی هیدرولیک

فیلتر خط مکش پمپ

سایز 2.1/2 اینچ