سری PVB سایز 15

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته