سری PVB سایز 5

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته