سری PVQ سایز 32

پمپ دبی متغیر و صفحه مایل

نصب در سیستم هیدرولیکی پیشرفته