شیر های کنترل جهت هیدرولیکی

شیرهای سلونوئیدی هیدرولیکی با توجه به حجم سیال عبوری به دو دسته مستقیم و پیلوت‌دار تقسیم می‌شوند که به تفضیل به کابرد و موارد استفاده هر یک اشاره خواهد شد.

شیر های کنترل جهت پیلوت مستقیم

این شیر ها جهت استفاده در دبی های عبوری کم مناسب هستند. با اعمال مستقیم نیرو به اسپول و غلبه کردن بر نیرو های فنر، اصطکاک، ممنتوم و اینرسی، اسپول به حرکت در می اید.نمونه ای ازین شیر ها نشان داده شده است.

شیر های کنترل جهت پیلوت مستقیم

شیر های کنترل جهت پیلوت مستقیم

افزایش دبی شیر باعث افزایش نیروهای مقاوم ممنتوم میشود و نیاز به شیر با اندازه بزرگتر احساس میشود. بنابراین لازم است جهت به حرکت دراوردن اسپول نیروی خیلی زیادی به ان اعمال شود.

در شیر های سلونوییدی، جرم و حجم سلونوئید با افزایش نیرو، افزایش میابد. زیرا تعداد دور های سیم پیچ افزایش میابد و قطر سیم ها نیز به دلیل تحمل جریان الکتریکی بالاتر، بزرگتر میشود.سلونوئید های استفاده شده در شیر های کنترل جهت مستقیم تا دبی 100 لیتر بر دقیقه مناسب میباشند.

شیر های کنترل جهت پیلوت مستقیم

شیر های کنترل جهت پیلوت مستقیم

برای دبی های بیشتر، شیرهای کنترل جهت مستقیم به دلیل محدودیت نیروی سلونوئیید مناسب نیستند. در این موارد از شیر های کنترل جهت پیلوت دار استفاده میشود.

به یاد داشته باشیم شیر های کنترل جهت مستقیم که به صورت مکانیکی کنترل می شوند میتوانند در دبی های بالا مورد استفاده قرار بگیرند.

 

شیر های کنترل جهت پیلوت دار

این شیر ها شامل دو بخش میباشد:

یک شیر پیلوت و یک شیر اصلی

شیر های کنترل جهت پیلوت دار

شیر های کنترل جهت پیلوت دار

شکل زیر عملکرد و نماد های این دشیر را نشان میدهد. شیر پیلوت یک شیر کنترل جهت مستقیم می باشد که به صورت الکتریکی کنترل میشود.

مطابق شکل زیر هنگاهی که شیر پیلوت در موقعیت وسط قرار گرفته است، محفظه های کنترل  به مخزن راه پیدا میکنند و در نتیجه شیر اصلی نیز در موقعیت وسط قرار میگیرند.

اگر سلونوئید تحریک شود اسپول شیر پیلوت به سمت راست حرکت میکند و روغن پر فشار به مخرن میرسد و اسپول اصلی به سمت چپ حرکت میکند. به همین ترتیب با تحریک ، اسپول اصلی به طرف راست حرکت میکند.

 

شیر های کنترل جهت پیلوت دار

شیر های کنترل جهت پیلوت دار

 

 

فرمان داخلی و نماد هیدرولیکی شیرهای کنترل جهت

در شکل زیر نمادهای انواع شیرهای کنترل جهت مستقیم و پیلوت‌دار را مشاهده کنید. هر یک از آنها با توجه به طراحی مدار هیدرولیکی و نیاز سیستم ، در مدار مورد استفاده قرار میگیرند.

فرمان داخلی و نماد هیدرولیکی شیرهای کنترل جهت

فرمان داخلی و نماد هیدرولیکی شیرهای کنترل جهت