در این شکل یک مدار هیدرولیکی با یک پمپ کنارگذر و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

 

 

مدار هیدرولیکی با یک پمپ کنارگذر

مدار هیدرولیکی با یک پمپ کنارگذر