در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت سری و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت سری

مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت سری