در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت موازی و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت موازی

مدار هیدرولیکی شامل دو شیر کنترل جهت موازی