در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل شیرهای ترتیبی و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل شیرهای ترتیبی

مدار هیدرولیکی شامل شیرهای ترتیبی