در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل یک شیر یکطرفه پیلوت‌دار جهت قفل کردن سیلندر و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل یک شیر یکطرفه پیلوت‌دار جهت قفل کردن سیلندر

مدار هیدرولیکی شامل یک شیر یکطرفه پیلوت‌دار جهت قفل کردن سیلندر