در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور تک جهته و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور تک جهته

مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور تک جهته