در این شکل یک مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور دو جهته و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور دو جهته

مدار هیدرولیکی شامل یک هیدروموتور دو جهته