در این شکل یک مدار هیدرولیکی نیمه باز و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی نیمه باز

مدار هیدرولیکی نیمه باز