در این شکل یک مدار هیدرولیکی یک جک هیدرولیکی و چگونگی عملکرد اجزا هیدرولیکی آورده شده است :

مدار هیدرولیکی یک جک هیدرولیکی

مدار هیدرولیکی یک جک هیدرولیکی