فیلتر برگشت هیدرولیک

نصب در مسیر برگشت

پورت اتصال 1 اینچ

90 لیتر دبی عبوری

فیلتر 25 میکرون