فیلتر برگشت هیدرولیک

فروش و تامین انواع صافی  و فیلتر خط برگشت سیستم هیدرولیک از برندهای مختلف

بررسی و انتخاب تجهیزات فیلتر کننده سیستم هیدرولیک از نظر نصب و سایز

صافی های خط برگشت به سیستم به عنوان فیلترهای ایمنی برای محافظت از پمپ ها و بقیه تجهیزات از آلودگی های ناخالص استفاده می شود که می تواند آنها را درگیر کند.

فیلترهای هیدرولیک در هر نقطه از یک سیستم هیدرولیک استفاده می شود. آلودگی ذرات باید برداشته شود. آلودگی ذرات علت اصلی شکست هیدرولیکی است. فیلترهای هیدرولیک در سه مکان کلیدی یک سیستم هیدرولیک، بسته به میزان مورد نیاز برای تمیزکاری مایع استفاده می شود.

این نوع از فیلتر های هیدرولیک در دو نوع روی سیستم هیدرولیک نصب میشوند :

سر راهی ( بین راهی )  |  رو تانکی ( نصب روی تانک هیدرولیک ) 

یک فیلتر برگشت هیدرولیک به حذف این ذرات کمک می کند و روغن را به طور مداوم تمیز می کند. عملکرد هر فیلتر هیدرولیک با راندمان حذف آلودگی آن، به عنوان مثال، ظرفیت نگهداری خاک، اندازه گیری می شود. برای خرید فیلتر هیدرولیک با فروشگاه هیدرولیک هیدشاپ تماس بگیرید.

فیلتر برگشت هیدرولیک