فیلتر برگشت هیدرولیک

نصب در مسیر برگشت

پورت اتصال 1.1/4 اینچ

150 و 200 لیتر دبی عبوری

فیلتر 25 میکرون