فیلتر برگشت هیدرولیک

نصب در مسیر برگشت

پورت اتصال 1/2 اینچ

35 لیتر دبی عبوری

فیلتر 25 میکرون