فیلتر برگشت هیدرولیک

نصب در مسیر برگشت

پورت اتصال 3/4 اینچ

65 لیتر دبی عبوری

فیلتر 25 میکرون